PRIVACY STATEMENT

atelier L2 art+design v.o.f.
PRIVACYverklaring – Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving.
De geldende privacy wetgeving wordt door atelier L2 art+design in acht genomen in relatie tot het werken met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring maakt inzichtelijk met welke persoonsgegevens wij werken, waarvoor, op welke wijze en binnen welke kaders deze gegevens gebruikt worden. Wij realiseren ons de impact van het verstrekken van persoonsgegevens en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met de informatie die wij ontvangen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

atelier L2 art+design verwerkt bepaalde persoonsgegevens van personen omdat zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat zij deze gegevens aan ons hebben verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens zoals: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens,
bankgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, Kamer van Koophandelnummer, website.

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met kunstliefhebbers c.q. klanten en/of beeldend kunstenaars en dat binnen de kaders van het werkveld van atelier L2 art+design, international art+culture concept KUNZfetti en art+culture concept OVERMUNTHE.
Wij communiceren via e-mail met uitnodigingen voor een bezoek aan exposities, berichten over kunstnieuws, uitnodigingen voor deelname aan kunstevenementen en advies op maat op verzoek vanuit atelier L2 art+design.
De gegevens worden alleen gebruikt binnen de kaders van het werkveld van atelier L2 art+design, zijn bij berichten aan meerdere personen tegelijk niet zichtbaar in de adressering van de e-mails en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
Daarnaast hebben wij een zakelijke boekhouding met correspondentie met leveranciers en klanten in de vorm van offertes en facturen.

Bewaartermijn

In het kader van de geldende wetgeving is atelier L2 art+design gehouden aan wettelijke bewaartermijnen van de bedrijfsadministratie. Persoonsgegevens zullen echter niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. Voor de bedrijfsadministratie geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaren.
Wanneer iemand een verzoek indient om diens persoonsgegevens door ons te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 4 weken ná het verzoek worden verwijderd, e.e.a. met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn voor zover van toepassing.

Delen met derden

atelier L2 art+design gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om, verstrekt deze gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend breder bekend maken met toestemming van de persoon in kwestie èn als dit nodig is in het kader van de uitvoering van projekten in diens opdracht. Als logisch uitvloeisel van onze bedrijfsvoering hebben wij alleen voor de verwerking van de bedrijfsadministratie afspraken met een kleinschalig administratiekantoor waarmee een verwerkingsovereenkomst gesloten is.

Wij werken verder niet samen met organisaties die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht.

Beveiliging

atelier L2 art+design neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Gegevensbeschermingsbeleid

Wij gebruiken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel. Doel gegevensverwerking:

  1. informatieverstrekking kunstnieuws

  2. offertes en facturatie

Gegevens die verwerkt worden zijn afkomstig van:

  • –  kunstliefhebbers en beeldend kunstenaars, door hen zelf verstrekt

  • –  leveranciers/klanten in het kader van de bedrijfsvoering van atelier L2 art+design Categorieën persoonsgegevens:

– naam, geb.datum, adres, e-mail adres, website, KvKnummer en IBAN. Termijn waarop we de gegevens wijzigen/wissen:

  • –  na wijziging/afmelding door personen zelf, verwerking binnen 4 weken

  • –  conform de wettelijke bewaartermijnen voor bedrijfsadministratie Gebruik van cookies:

– atelier L2 art+design gebruikt geen technische en functionele cookies

Rechten van betrokkenen

Personen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Men kan hiervoor een verzoek indienen gericht aan Leny Franken en/of Leo Klein via e-mail info@atelier-L2.eu. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Op de website www.atelier-L2.eu is altijd de meest actuele versie van de Privacyverklaring van atelier L2 art+design v.o.f. te zien.

Klachten

Ingeval er klachten zijn over het hanteren van het privacybeleid kan men zich tot ons wenden via e- mail info@atelier-L2.eu of tot het College Bescherming Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, via faxnummer 070-3811301 of emailadres mail@cbpweb.nl.

Tot slot

Wij vertrouwen erop hiermee voldoende te hebben geïnformeerd omtrent dit onderwerp. Voor eventuele vragen zijn wij bereikbaar via info@atelier-L2.eu.

Eygelshoven, 20-05-2018

©2018 atelier L2 art+design v.o.f.